Điều khoản Sử dụng

(C p nh t l n cu i ngày 19 tháng 10, 2021)

1. Trang web

1.1 Ch p nh n Đi u kho n S d ng

B n ch đ c s d ng trang web này khi b n ch p nh n các Đi u kho n S d ng này và Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi. B n s đ c coi là đã ch p nh n các Đi u kho n S d ng này và Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi khi ti p t c s d ng trang web này, b t k b n có đăng ký làm thành viên hay không. Chúng tôi có th thay đ i các Đi u kho n S d ng này và Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi b t c lúc nào. N u chúng tôi làm nh v y, chúng tôi s đăng t i phiên b n s a đ i c a Đi u kho n S d ng và Tuyên b v Quy n riêng t lên trang web. B n có trách nhi m đ m b o r ng b n th ng xuyên xem l i Đi u kho n S d ng và Tuyên b v Quy n riêng t . N u b n là thành viên c a trang web và các thay đ i v Đi u kho n S d ng và Tuyên b v Quy n riêng t là quan tr ng, chúng tôi s c g ng h t s c đ thông báo cho b n v các thay đ i này.

N u b n không đ ng ý v i các Đi u kho n S d ng ho c Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi, b n không đ c s d ng trang web này.

1.2 Đi u kho n S d ng ph thu c vào n i c trú

(a) N u b n là c dân c a m t Qu c gia thu c EU, đi u 16.7 và đi u 18.8(a) s áp d ng cho b n (nh ng không áp d ng đi u 18.8(b)).
(b) N u b n là c dân c a m t Qu c gia không thu c EU, đi u 18.8(b) s áp d ng cho b n (nh ng không áp d ng đi u 18.8(a)).
(c) N u b n c trú t i b t kỳ ti u bang nào sau đây c a Hoa Kỳ thì đi u 16.3(a) s áp d ng cho b n: Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio ho c Wisconsin.
(d) N u b n c trú t i b t kỳ ti u bang nào sau đây c a Hoa Kỳ thì đi u 16.3(b) s áp d ng cho b n: California, Illinois, New York ho c Ohio.

1.3 Th a thu n ng i dùng

Các Đi u kho n S d ng này c u thành th a thu n gi a b n và Cupid Media Pty Ltd ("Công ty") đ i v i vi c b n s d ng D ch v và Trang web ("Th a thu n").

1.4 Liên h

Trang web này đ c đi u hành b i Công ty, m t công ty đã đăng ký t i Úc. Công ty đã đăng ký Thu Giá tr Gia tăng c a Liên minh Châu u theo ch ng trình đ c bi t VAT trên D ch v Đi n t (VoeS) cho các doanh nghi p ngoài EU. B n có th liên h v i chúng tôi theo b t kỳ cách nào sau đây:

M u h tr tr c tuy n: Nh p vào đây (s d ng cách này đ đ c h tr nhanh nh t)

Email: team@InternationalCupid.com

Đi n tho i: +61 7 5571 1181

S fax: +61 7 3103 4000

H p th : InternationalCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

Giám đ c: Alexey Pleshakov, William Alena

Đ liên h v i chúng tôi v v n đ quy n riêng t ho c yêu c u v vi c thu th p và s d ng d li u cá nhân c a b n, vui lòng tham kh o Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi.

N u B n Liên minh Châu u, VeraSafe đã đ c ch đ nh làm đ i di n c a Cupid Media t i Liên minh Châu u đ i v i các v n đ v b o v d li u. Ngoài cách liên h v i chúng tôi qua thông tin liên h c a chúng tôi trên, B n có th liên h VeraSafe đ i v i các v n đ liên quan đ n vi c x lý d li u cá nhân c a B n. Đ th c hi n yêu c u này, xin vui lòng liên h v i VeraSafe b ng m u liên h : https://www.verasafe.com/privacy‐services/contact‐article‐27‐ representative.

Ngoài ra, B n cũng có th liên h VeraSafe theo các đ a ch sau:

Tên: Matthew Joseph
Đ a ch : Zahradníčkova, 1220/20A, Prague 15000, Czech Republic; hay

Tên: VeraSafe Ireland Ltd
Đ a ch : Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland.

2. T cách thành viên

2.1 Đ đi u ki n

B n ph i trên 18 tu i m i đ c đăng ký làm thành viên c a D ch v ho c s d ng Trang web này. V i vi c s d ng Trang web, b n tuyên b , cam k t và đ m b o r ng b n có quy n, th m quy n và năng l c đ giao k t Th a thu n này và tuân th t t c các Đi u kho n s d ng.

2.2 Hình thành h p đ ng

V i vi c đăng ký làm thành viên, b n giao k t h p đ ng v i Công ty liên quan đ n Trang web, có th mi n phí ho c không. B n có th nâng c p các tính năng cho thành viên c a b n. B n s đ c yêu c u ch n m t s tính năng và đi u kho n trong h p đ ng c a b n và ch n ph ng th c thanh toán. B ng cách nh p vào nút "Thanh toán" trong b c cu i cùng c a quy trình nâng c p, b n đã giao k t m t h p đ ng ràng bu c liên quan đ n tùy ch n nâng c p đã ch n m c giá nh t đ nh đã đ c đ a ra.

2.3 T cách thành viên

(a) B n có th tr thành thành viên mi n phí c a D ch v . T cách thành viên mi n phí s ch cho phép b n s d ng m t s tính năng s n có nh m t ph n c a D ch v . Đ truy c p các tính năng b sung, b n ph i tr thành thành viên tr phí c a D ch v . Theo đó, b n ch đ c s d ng các tính năng b sung v i đi u ki n đã thanh toán các kho n phí liên quan.
(b) B n th a nh n và đ ng ý r ng đ b o v ng i dùng c a trang web này, b n không đ c đăng ký ho c tr thành thành viên n u b n đã b truy t vì hành vi ph m pháp ho c t i nghiêm tr ng. V i vi c đăng ký thành viên, b n đ m b o và tuyên b v i chúng tôi r ng b n ch a b truy t vì hành vi ph m pháp ho c t i nghiêm tr ng cũng nh b n không b bu c ph i đăng ký nh là ng i ph m t i tình d c v i b t kỳ c quan chính ph nào.
(c) B n th a nh n r ng hi n t i Công ty không th ng xuyên ti n hành ki m tra lý l ch, xác minh thông tin đ c cung c p ho c th c hi n sàng l c t i ph m t nh ng ng i dùng c a mình. Chúng tôi có quy n ti n hành đi u tra và ki m tra lý l ch đ i v i t t c các thành viên đ xác nh n r ng b n không vi ph m b t kỳ cam k t nào và đ xác đ nh xem có l i tuyên b nào không đúng hay không. B n đ ng ý cho phép Công ty ti n hành đi u tra nh v y và Công ty có quy n t ch i và/ho c ch m d t t cách thành viên c a b n n u b n vi ph m b t kỳ cam k t nào hay l i tuyên b c a b n b ch ng minh là sai.

2.4 Gói d ch v và phí d ch v

Các gói d ch v và phí t ng ng c a chúng có trên trang "Nâng c p Thành viên". Các kho n phí d ch v này có th thay đ i, nh ng thay đ i đó s đ c đăng trên trang c a Trang web đ c nói đ n trên. B n th a nh n r ng có th có s khác bi t liên quan đ n phí d ch v gi a các khu v c pháp lý, s khác bi t này ph n ánh chi phí cho m t khu v c pháp lý c th và các đi u ki n th ng m i khác liên quan đ n khu v c pháp lý đó.

2.5 Dùng th mi n phí và các khuy n mãi khác

B t kỳ th i gian dùng th mi n phí ho c khuy n mãi nào c p quy n truy c p mi n phí vào D ch v Tr phí ph i đ c s d ng trong th i gian dùng th đ c quy đ nh.

2.6 Thanh toán

(a) M c dù m t s D ch v nh t đ nh có s n mi n phí, b n th a nh n r ng D ch v Tr phí ch dành cho Thành viên có đăng ký gói d ch v còn hi u l c hay có tr phí. Có th đăng ký d ch v v i m c phí, cho kho ng th i gian và b ng các ph ng th c thanh toán đ c ch ra trên trang nâng c p thành viên. M c phí đ c nêu b ng lo i ti n hi n th trên trang nâng c p thành viên và bao g m t t c các thu áp d ng tr khi có quy đ nh khác.
(b) T cách thành viên c a b n s đ c t đ ng gia h n. B n có th hu t đ ng gia h n b t c lúc nào. N u b n ch a hu thì gói d ch v đã đăng ký s đ c t đ ng gia h n cho các kho ng th i gian đã đ nh. B n có th h y t đ ng gia h n b ng cách làm theo các h ng d n trong ph n H tr c a trang web.
(c) Trong tr ng h p chúng tôi cung c p tính năng thanh toán đ nh kỳ đ thanh toán phí áp d ng cho gói d ch v b n ch n, b n y quy n cho Công ty thu các kho n phí đó theo đ nh kỳ (trong kho ng th i gian h p lý). Trong tr ng h p đó, Công ty s ng ng thu phí khi nh n đ c thông báo b ng văn b n c a b n r ng y quy n đó đã b ch m d t. B t kỳ thông báo nào nh v y s không nh h ng đ n các kho n phí đã đ c thu tr c khi Công ty có th hành đ ng m t cách h p lý. Trong m i tr ng h p, b n ph i cung c p thông tin hi n t i, đ y đ và chính xác đ cho phép phí d ch v đ nh kỳ đ c thu chính xác, thông tin đó ph i đ c c p nh t th ng xuyên.
(d) Chúng tôi có th , vào b t c lúc nào, thay đ i m c phí d ch v c a chúng tôi. M c phí m i s có hi u l c n u b n đăng ký gói d ch v m i (cho dù đó có ph i là l n đăng ký gói d ch v đ u tiên c a b n hay không) sau khi chúng tôi đã đăng thông tin chi ti t v m c phí m i trên Trang web. Vi c t đ ng gia h n gói d ch v đang có s ti p t c m c phí cũ.
(e) Trong tr ng h p có ho t đ ng thanh toán đáng ng , chúng tôi có quy n t m th i ng ng thanh toán qua th tín d ng c a b n và/ho c liên h v i b n, ngân hàng c a b n ho c b t kỳ bên th ba nào khác có liên quan đ báo cáo ho t đ ng b t th ng đó và/ho c nh n đ c thông tin b sung.

2.7 Đi u kho n S d ng d ch v thanh toán

Khi s d ng d ch v thanh toán c a bên th ba, b n ph i ch p nh n và tuân th Đi u kho n S d ng c a các d ch v thanh toán đó.

2.8 Đi u kho n đ i v i t cách thành viên Vàng, B ch kim và Kim c ng

Xin l u ý r ng nh ng ng i dùng tr phí đ c chia thành thành viên Vàng và B ch kim, ch có thành viên B ch kim m i có th truy c p tính năng phù h p nâng cao, d ch tin nh n, thêm ghi chú vào h s và làm n i b t h s c a mình trong k t qu tìm ki m.

2.9 B o m t m t kh u

Nh m t ph n c a quy trình đăng ký thành viên, b n s đ c yêu c u ch n m t kh u. B n hoàn toàn ch u trách nhi m trong vi c ch n m t m t kh u không d đoán và gi an toàn cho m t kh u c a b n và đ ng ý không chuy n ho c bán l i quy n s d ng ho c truy c p Trang web c a b n cho b t kỳ bên th ba nào. N u b n có lý do đ tin r ng tài kho n c a b n không còn an toàn, b n ph i thông báo ngay cho chúng tôi và b n ph i k p th i thay đ i m t kh u b ng cách c p nh t thông tin tài kho n c a b n.

2.10 Xác minh danh tính

Đôi khi chúng tôi có th yêu c u m t hình th c xác nh n d ng đ xác minh:

(a) danh tính c a b n;
(b) thông tin do b n cung c p;
(c) thông tin thanh toán c a b n; và/ho c
(d) s tuân th c a b n đ i v i Đi u kho n S d ng c a chúng tôi.

3. D ch v

D ch v là m t d ch v thông tin trên internet t o đi u ki n liên l c gi a các thành viên, nh ng ng i có th đang tìm ki m tình b n hay m i quan h ho c không. Nó không ph i là d ch v môi gi i hôn nhân, d ch v tìm cô dâu qua th hay d ch v mai m i. Công ty không có nghĩa v ph i mai m i b n v i b t kỳ thành viên nào khác hay các thành viên khác cho b n.

4. S d ng d ch v

4.1 T ch u r i ro

B n th a nh n r ng b n hoàn toàn t ch u r i ro trong vi c s d ng D ch v và Trang web.

4.2 Thông tin chính xác

B n tuyên b , b o đ m và cam k t r ng thông tin và hình nh mà b n cung c p cho D ch v , Trang web và Công ty là chính xác v m i ph ng di n, không vi ph m Th a thu n này và không gây h i cho b t kỳ ng i nào theo b t kỳ cách nào.

Trên c s không gi i h n quy đ nh trên, b n không đ c phát ho c đăng trên trang web c a chúng tôi b t kỳ hình nh nào có ch a:

hình nh c a b t kỳ ng i nào khác ngoài b n;
nh kho thân;
hình nh c a các v t th khác không có b n;
hình ho t hình ho c hình minh h a (ngay c khi đó là v b n).

4.3 Thông tin không đ c b o m t

B n đ ng ý r ng m i tài li u ho c thông tin do b n cung c p, bao g m D li u Cá nhân (nh đ c đ nh rõ trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi và có th bao g m h và tên, đ a ch b u chính, s đi n tho i, v.v... c a b n), s đ c coi là không b o m t và không thu c quy n s h u và chúng tôi có th s d ng tài li u ho c thông tin đó mà không b h n ch , mi n là vi c s d ng đó trong ph m vi liên quan đ n D li u Cá nhân c a b n tuân th các đi u kho n c a Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi và b t kỳ lu t có th áp d ng nào. C th , b n cho phép Công ty s d ng tài li u ho c thông tin (bao g m m i thông tin h s , hình nh, video ho c b n ghi âm) đ sao chép h s c a b n vào b t kỳ trang web h n hò thích h p nào do Công ty s h u và đi u hành ho c là m t ph n c a Dating Group. B n công nh n r ng các thành viên hay ng i dùng khác c a Trang web s có th đ c b t kỳ tài li u ho c thông tin nào do b n cung c p.

4.4 Thông tin đ c xem n c ngoài

(a) M i thông tin h s mà b n đã cung c p cho chúng tôi đ u có th đ c xem công khai trên h s c a b n, b t k v trí c a ng i xem. V i vi c t o h s , b n th a nh n r ng ng i nh n n c ngoài s có th xem h s c a b n.
(b) Công ty s d ng các máy ch trên toàn c u đ l u tr D li u Cá nhân c a b n, có th máy ch đ c đ t t i m t qu c gia không ph i là qu c gia b n c trú.
(c) Công ty s d ng các nhà th u trên toàn c u, có th t i m t qu c gia khác qu c gia b n c trú, đ ti n hành ki m tra lý l ch và lý l ch t pháp đ i v i các cá nhân.
(d) Đ cung c p h tr khách hàng, th c hi n các ch c năng c a văn phòng h tr , th c hi n các nhi m v phòng ch ng gian l n ho c cung c p d ch v cho b n, chúng tôi có th c n cho phép nhân viên ho c nhà cung c p c a chúng tôi (nh ng ng i có th ho c có ngu n l c qu c gia khách ngoài qu c gia b n c trú) truy c p vào D li u cá nhân c a b n.

(e) B n hoàn toàn cho phép vi c các thành viên, nhân viên, các thành viên c a Dating Group (mà Cupid Media là m t thành viên) và các bên th ba c a chúng tôi chuy n và l u tr D li u Cá nhân c a b n nh đ c suy xét trong đi u 4.4(a) đ n 4.4(d) c a nh ng Đi u kho n này và trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi, trong đó các thành viên, nhân viên và bên th ba nh ng qu c gia ngoài qu c gia b n c trú, v i nh n th c và đánh giá đ y đ v r i ro có th liên quan đ n vi c chuy n và l u tr đó, đ c bi t khi các qu c gia không có cùng m c đ b o v t ng t hay t ng đ ng v i m c đ b o v c a qu c gia b n c trú. T t c các giao d ch chuy n d li u s đ c Cupid Media t o đi u ki n theo các đi u kho n c a Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi. B n có quy n hu b s cho phép c a b n ho c ph n đ i vi c chúng tôi s d ng D li u Cá nhân c a b n b t c lúc nào theo các quy trình đ c nêu trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi.

4.5 B n quy n đ c giao

B n đ ng ý r ng t t c b n quy n t n t i trong b t kỳ tài li u ho c thông tin nào do b n cung c p cho Công ty đ u đ c chuy n cho Công ty đ s d ng trong ph m vi nh ng Đi u kho n S d ng này. B n s không đăng, phát ho c cung c p b t kỳ tài li u ho c thông tin nào mà b n quy n thu c s h u c a ng i ho c t ch c khác và b n đ m b o r ng t t c tài li u và thông tin đ c cung c p là tác ph m g c c a b n và không có ngu n g c t b t kỳ bên th ba nào.

4.6 Truy c p h p pháp

B n ph i đ m b o r ng quy n truy c p vào Trang web và vi c s d ng D ch v c a b n không b coi là b t h p pháp hay b c m theo lu t áp d ng cho b n. B n hoàn toàn t ch u trách nhi m v tính h p pháp c a các hành đ ng c a b n theo t t c các lu t có th áp d ng.

4.7 D nhi m virut

B n ph i có bi n pháp đ phòng c a riêng mình nh m đ m b o r ng quy trình b n s d ng đ truy c p Trang web không khi n b n g p r i ro v vi‐rút, mã máy tính đ c h i ho c các hình th c can thi p khác có th làm h ng h th ng máy tính c a chính b n. Đ tránh hi u nh m, chúng tôi không ch u trách nhi m cho b t kỳ s can thi p ho c thi t h i nào đ i v i h th ng máy tính c a b n phát sinh liên quan đ n vi c b n s d ng D ch v , Trang web c a chúng tôi ho c b t kỳ Trang web đ c liên k t nào.

4.8 N i dung h s

(a) B n hoàn toàn t ch u trách nhi m v n i dung h s , tin nh n, video và b n ghi âm và các tài li u khác mà b n có th t i lên D ch v ho c chuy n t i các thành viên khác c a D ch v .
(b) B n đ ng ý r ng b n s không t i lên ho c đăng lên h s c a b n ho c Trang web b t kỳ n i dung nào:

(i) có tính l m d ng, t c tĩu, thô t c, xúc ph m, có xu h ng tình d c, đe d a, qu y r i, xúc ph m ch ng t c, không đúng ho c không phù h p theo quy t đ nh riêng c a chúng tôi; hay
(ii) t , mô t , đ nh danh ho c ám ch b t kỳ ng i nào khác không ph i là chính b n.

4.9 T ng tác v i các thành viên

B n hoàn toàn t ch u trách nhi m v vi c t ng tác c a b n v i các thành viên khác c a D ch v .

4.10 Ph đ nh c

B n tuyên b , b o đ m và giao c r ng:

(a) b n s không ti t l b t kỳ thông tin nào đ c cung c p cho b n thông qua D ch v cho b t kỳ ai mà không có s cho phép tr c c a ng i đã cung c p nó cho b n;
(b) b n s không s d ng D ch v đ tham gia vào b t kỳ hình th c qu y r i ho c hành vi t n công nào, bao g m nh ng không gi i h n vi c phát tán b t kỳ tài li u t n công tình d c và / ho c phân bi t ch ng t c, l m d ng, đe d a, thô t c, khiêu dâm, qu y r i, bôi nh , nói x u, ph báng d i b t kỳ hình th c nào, cũng không phát tán b t kỳ tài li u b t h p pháp ho c ph m pháp nào, ho c b t kỳ tài li u nào xâm ph m ho c vi ph m quy n c a bên khác (bao g m, nh ng không gi i h n quy n s h u trí tu và quy n riêng t );
(c) b n s không s d ng D ch v đ tham gia vào ho t đ ng tình d c nhóm ho c đ thu hút liên l c cho m c đích ngo i tình hay g p g ngoài hôn nhân, ho c đ níu kéo ho c tham gia m i dâm ho c b t kỳ ho t đ ng nào khác có th là b t h p pháp t i qu c gia b n c trú;
(d) b n s không m o danh b t kỳ ng i nào ho c nói sai v tu i tác hay tình tr ng hôn nhân c a b n ho c đ a thông tin sai hay gây hi u l m trong h s c a b n d i b t kỳ hình th c nào;
(e) b n s không thu th p đ a ch email ho c thông tin liên h khác c a ng i dùng khác t D ch v b ng ph ng ti n đi n t ho c ph ng ti n khác ho c s d ng các d ch v đ chuy n "spam", th dây chuy n, th rác (junk mail) ho c tham gia vào b t kỳ vi c phân phát email hàng lo t không đ c yêu c u nào;
(f) b n s không s d ng D ch v ho c Trang web cho b t kỳ m c đích th ng m i không đ c phép nào;
(g) b n s không h i xin ho c c g ng h i xin b t kỳ kho n ti n, tài kho n ngân hàng ho c thông tin th tín d ng ho c thông tin tài chính bí m t nào t b t kỳ thành viên ho c ng i dùng nào khác c a D ch v ho c Trang web;
(h) b n s không g i ti n ho c cung c p thông tin tài chính cho b t kỳ ng i nào mà b n đã liên l c ho c g p g thông qua Trang web. Công ty s không ch u trách nhi m cho b t kỳ t n th t nào (t n th t tài chính ho c t n th t khác) mà b n ph i ch u do hành vi này. B n đ ng ý báo cáo v b t c ai c g ng nài xin ti n ho c c g ng có đ c thông tin tài chính b ng cách liên h v i b ph n h tr khách hàng ho c s d ng ch c năng "báo cáo l m d ng" trên h s c a thành viên đó;
(i) b n s không nài xin ho c c g ng nài xin m t kh u t các thành viên khác;
(j) b n s không s d ng D ch v đ phân ph i, qu ng bá ho c công b b t kỳ tài li u nào có ch a b t kỳ s xúi gi c/nài xin nào cho các qu , qu ng cáo ho c nài xin hàng hóa ho c d ch v ;
(k) b n s không qu y r i ng i khác b ng cách ti p t c c g ng liên l c v i ng i đã rõ ràng yêu c u b n ng ng liên l c;
(l) b n s không đăng ho c chuy n tài li u có ch a vi‐rút ho c mã, t p ho c ch ng trình máy tính khác đ c thi t k đ h n ch ho c phá h y ch c năng c a ph n m m ho c ph n c ng máy tính;
(m) b n s không đăng ho c truy n b t kỳ thông tin liên h nào, bao g m nh ng không gi i h n, đ a ch email, s đi n tho i, đ a ch b u chính, ID tin nh n nhanh, tên ng i dùng Facebook, URL ho c tên đ y đ thông qua thông tin đ c đăng công khai c a b n theo b t kỳ cách nào;
(n) b n s không s d ng các bot t đ ng ho c không ph i ng i đ đăng nh p vào D ch v ;
(o) khi nói chuy n v i nhân viên d ch v khách hàng c a chúng tôi qua đi n tho i ho c liên l c v i h b ng b t kỳ ph ng ti n nào khác, b n s không đ c lăng m , nói chuy n t c tĩu, thô t c, xúc ph m, có xu h ng tình d c, đe d a, qu y r i ho c xúc ph m ch ng t c ("Hành vi Xúc ph m"). B n đ ng ý r ng n u b n có Hành vi Xúc ph m, đ c xác đ nh theo quy t đ nh riêng c a chúng tôi, chúng tôi s có quy n ch m d t ngay t cách thành viên c a b n và b n s không đ c hoàn tr b t kỳ kho n thanh toán nào mà chúng tôi đã nh n đ c t b n;
(p) b n trên 18 tu i. T t c các thành viên c a trang web c a chúng tôi đ u ph i trên 18 tu i. Công ty chúng tôi không ch p nh n b t kỳ n l c nào c a b t kỳ thành viên nào trong vi c tham gia vào b t kỳ hình th c nào c a cybersex (tình d c o), trao đ i v tình d c ho c quan h tình d c v i b t kỳ ng i nào ch a đ tu i v thành niên. Khi đ c thông báo v vi c liên l c b t h p pháp ho c không phù h p v i tr v thành niên, chúng tôi có th báo cáo chi ti t cho C quan Th c thi Pháp lu t thích h p.

4.11 Thông báo vi ph m b n quy n

(a) Công ty tôn tr ng quy n s h u trí tu c a ng i khác. N u b n g p ph i n i dung đ c hi n th trên Trang web mà b n nghi ng thu c v b n ho c bên th ba, và n i dung đó đang đ c hi n th theo cách vi ph m ho c d ng nh vi ph m b n quy n c a b n ho c quy n s h u trí tu khác ho c quy n s h u trí tu c a bên th ba, b n có th g i thông báo b ng cách cung c p thông tin sau cho Công ty:

(i) Thông tin liên l c c a b n ‐ bao g m đ a ch , s đi n tho i và đ a ch email;
(ii) Ch ký đi n t ho c ch ký c a ng i đ c y quy n hành đ ng thay m t ch s h u b n quy n ho c quy n s h u trí tu khác;
(iii) Mô t v tác ph m ho c tài s n trí tu khác đã ho c đang b nghi ng b vi ph m;
(iv) Tên c a trang web n i có tài li u b nghi ng vi ph m;
(v) Mô t v n i có tài li u b nghi ng vi ph m trên Trang web;
(vi) M t tuyên b t b n trong đó:
(A) trình bày s l c ni m tin trung th c c a b n r ng vi c s d ng đang đ c tranh ch p không đ c ch s h u b n quy n, đ i lý ho c lu t pháp cho phép;
(B) đ c đ a ra, theo hình ph t v t i khai man, r ng thông tin đ c cung c p trong thông báo c a b n là chính xác và đ c cung c p m t cách trung th c và b n là ch s h u b n quy n ho c quy n s h u trí tu ho c đ c y quy n hành đ ng thay m t ch s h u b n quy n ho c quy n s h u trí tu .

Thông báo có th đ c g i đ n:
InternationalCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia
Email: copyright@InternationalCupid.com

4.12 S d ng hình nh

Ngoài các quy đ nh t i đi u 4.5, v i vi c cung c p b t kỳ hình nh, tài li u, thông tin ho c n i dung nào cho Công ty, b n th a nh n và đ ng ý r ng Công ty có th :

(a) tái t o, s d ng, sao chép, trình bày, hi n th , phân ph i và khai thác tài li u, thông tin ho c n i dung đó;
(b) chu n b các tác ph m phái sinh c a tài li u, thông tin và n i dung đó ho c k t h p chúng v i các tác ph m khác và các ph ng ti n khác; và
(c) c p phép cho nh ng ng i khác các quy n t ng t nh đã đ c c p cho Công ty t i đi u 4.12(a) và 4.12(b) trên và b n đ ng ý v i b t kỳ và t t c các m c đích s d ng đó, bao g m, nh ng không gi i h n, cho b t kỳ m c đích qu ng cáo ho c th ng m i nào. B n cũng đ m b o r ng b n có quy n cho phép liên quan đ n đi u kho n này.

4.13 K t hôn v i cô dâu đ t hàng qua th

Trang web này không, và không đ c phép tham gia vào vi c, d i b t kỳ hình th c nào, giúp đ , ki m, qu ng bá ho c cung c p d ch v k t hôn theo mai m i v i "cô dâu đ t hàng qua th " cho ng i dùng c a Trang web. B n th a nh n r ng khu v c pháp lý mà b n c trú có th c m qu ng cáo các d ch v k t hôn theo mai m i ho c xúi gi c m i ng i ti n đ n hôn nhân.

N u b n c trú t i Philippines, Bêlarut ho c b t kỳ khu v c pháp lý nào c m các d ch v k t hôn theo mai m i v i c dân c a mình, b n ph i b o đ m, tuyên b và cam k t r ng b n s không s d ng D ch v ho c Trang web cho b t kỳ m c đích nào vi ph m lu t c m k t hôn theo mai m i nà. B n th a nh n và đ ng ý r ng b n t ch u trách nhi m đ m b o r ng b n không vi ph m b t kỳ s c m đoán nào đ i v i vi c k t hôn theo mai m i, và h n n a, th a nh n và đ ng ý r ng vi c b i th ng trong đi u 17 s áp d ng đ i v i vi c b n vi ph m lu t c m k t hôn theo mai m i.

5. Thông tin

5.1 Theo dõi thông tin

Chúng tôi có quy n theo dõi t t c các h s , tin nh n, cu c trò chuy n, tin nh n nhanh, video và b n ghi âm đ đ m b o r ng chúng tuân th các yêu c u c a các Đi u kho n S d ng này. Đ đ m b o r ng chúng tôi cung c p d ch v m c cao nh t và môi tr ng tr c tuy n an toàn nh t cho khách hàng, chúng tôi đã thuê m t ho c nhi u bên th ba đ cung c p các ch c năng b o m t tr c tuy n cho khách hàng c a mình. Vi c cung c p b o m t này yêu c u c n ph i thu th p m t s d li u phi cá nhân t máy tính ho c thi t b khác mà b n s d ng đ k t n i v i các trang web c a chúng tôi. B n công nh n và đ ng ý v i vi c thu th p c a chúng tôi, dù là tr c ti p hay qua các nhà cung c p b o m t c a bên th ba, đ i v i m t s d li u phi cá nhân nh t đ nh đ c s d ng cho m c đích duy nh t là đ m b o môi tr ng tr c tuy n b o m t và an toàn cho b n. M c dù không có d li u cá nhân nào đ c thu th p, chúng tôi đ m b o r ng b t kỳ bên th ba nào mà chúng tôi ký h p đ ng d ch v b o m t đ u tuân th các tiêu chu n b o m t và b o v d li u cao nh t.

5.2 Ch nh s a Thông tin

M c dù chúng tôi không và không th xem l i t t c các tin nh n ho c tài li u khác đ c đăng ho c g i b i các thành viên c a D ch v và không ch u trách nhi m cho b t kỳ n i dung nào c a các tin nh n ho c tài li u này, chúng tôi có quy n, nh ng không có nghĩa v , xóa, chuy n đi ho c ch nh s a tin nh n ho c tài li u (bao g m h s , tin nh n, video và b n ghi âm) mà chúng tôi, theo quy t đ nh riêng c a chúng tôi, coi là vi ph m các Đi u kho n s d ng này ho c không th đ c ch p nh n.

5.3 B o m t thông tin

Th t không may, không có d li u truy n qua internet nào có th đ c đ m b o là hoàn toàn an toàn. M c dù chúng tôi c g ng b o v nh ng thông tin đó, chúng tôi không cam k t và không th đ m b o tính b o m t c a b t kỳ thông tin nào b n chuy n đ n chúng tôi ho c chúng tôi chuy n cho các bên th ba đ c phép khác theo Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi. Theo đó, b n rõ ràng th a nh n r ng b t kỳ thông tin nào b n chuy n cho chúng tôi đ u đ c chuy n v i r i ro c a riêng b n.

B n cũng rõ ràng cho phép thêm v vi c chúng tôi chuy n D li u Cá nhân c a b n cho các bên th ba đ c phép, c trong và ngoài khu v c pháp lý mà b n c trú, v i nh n th c đ y đ v các r i ro liên quan, đ c bi t khi các khu v c pháp lý khác không có m c đ b o v t ng t ho c t ng đ ng v i qu c gia b n c trú. B n có quy n hu b s cho phép c a b n ho c ph n đ i vi c chúng tôi s d ng D li u Cá nhân c a b n b t c lúc nào theo các quy trình đ c nêu trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi.

B t k đi u trên, m t khi chúng tôi nh n đ c thông tin b n chuy n, chúng tôi s th c hi n các b c h p lý đ b o v tính b o m t c a thông tin đó.

6. H n ch s d ng

Tr khi chúng tôi có s đ ng ý khác b ng văn b n, b n ch đ c c p quy n truy c p vào Trang web cho m c đích s d ng cá nhân c a b n. Các doanh nghi p, nhóm, t ch c và công ty b c m đăng ký làm thành viên. B n đ c phép in b n sao c a b t kỳ thông tin nào có trên Trang web cho m c đích s d ng cá nhân c a b n, tr khi vi c in b c m rõ ràng.

7. Qu ng cáo tr c ti p

B n rõ ràng cho phép và đ ng ý r ng Công ty có th s d ng và ti t l D li u Cá nhân mà Công ty thu th p v b n cho m c đích qu ng cáo tr c ti p. B n có quy n hu b s cho phép c a b n ho c ph n đ i vi c chúng tôi s d ng D li u Cá nhân c a b n b t c lúc nào, theo các quy trình đ c nêu trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi.

8. Thông báo

Công ty có quy n g i th đi n t cho b n v các thay đ i ho c b sung đ i v i D ch v ho c b t kỳ s n ph m và d ch v nào c a Công ty và các doanh nghi p liên k t c a Công ty.

9. Qu ng cáo

9.1 T ch u trách nhi m

Trách nhi m đ i v i n i dung c a qu ng cáo (n u có) xu t hi n trên Trang web (bao g m các siêu liên k t (hyperlink) đ n trang web c a chính nhà qu ng cáo) ch thu c v các nhà qu ng cáo. Vi c đ t các qu ng cáo nh v y không c u thành l i gi i thi u ho c xác nh n c a Công ty dành cho s n ph m ho c d ch v c a nhà qu ng cáo. M i nhà qu ng cáo t ch u trách nhi m cho b t kỳ hi n th nào đ c th c hi n liên quan đ n qu ng cáo c a h .

10. Quy n s h u trí tu

Công ty gi l i t t c các quy n, quy n s h u và quy n l i trong D ch v và Trang web và các quy n s h u trí tu t ng ng và b o l u t t c các quy n không đ c c p rõ ràng.

10.1 B n quy n

B n quy n trong D ch v và Trang web (bao g m văn b n, đ h a, logo, bi u t ng, b n ghi âm và ph n m m) đ c Công ty s h u ho c c p phép. Ngoài các m c đích c a và theo các đi u ki n đ c quy đ nh trong Đ o lu t B n quy n 1968 (Cth) và lu t t ng t áp d ng t i đ a ph ng c a b n, và ngo i tr đ c cho phép rõ ràng b i các Đi u kho n S d ng này, b n không đ c, d i b t kỳ hình th c nào hay b ng b t kỳ cách nào,:

(a) ch nh s a, t o l i, l u tr , phân phát, in, hi n th , trình bày, công khai ho c t o các tác ph m phái sinh t b t kỳ ph n nào c a D ch v ho c Trang web; ho c
(b) Th ng m i hóa m i thông tin, s n ph m ho c d ch v thu đ c t b t kỳ ph n nào c a D ch v ho c Trang web;

mà không có s cho phép tr c b ng văn b n c a chúng tôi.

10.2 Nhãn hi u th ng m i

Tr khi có quy đ nh khác, b t kỳ công vi c ho c thi t b nào đ c g n bi u t ng ™ ho c ® là nhãn hi u th ng m i đã đăng ký. N u b n s d ng b t kỳ nhãn hi u th ng m i nào thu c s h u c a Công ty liên quan đ n các ho t đ ng, s n ph m ho c d ch v c a chúng tôi, b n ph i bao g m m t tuyên b v nhãn hi u th ng m i c a Công ty. B n không đ c s d ng nhãn hi u th ng m i c a chúng tôi:

(a) nh toàn b hay m t ph n nhãn hi u th ng m i c a riêng b n;
(b) liên quan đ n các ho t đ ng, s n ph m ho c d ch v không ph i c a chúng tôi;
(c) theo cách có th gây nh m l n, gây hi u l m ho c l a d i; hay
(d) theo cách làm m t uy tín c a chúng tôi ho c thông tin, s n ph m ho c d ch v c a chúng tôi (bao g m nh ng không gi i h n, D ch v và Trang web).

11. Các trang web đ c liên k t

11.1 Liên k t đ c đ a ra ch đ thu n ti n

Trang web có th ch a các liên k t đ n các trang web khác ("Trang web đ c liên k t"). Nh ng liên k t này đ c đ a ra ch đ thu n ti n và có th hi n không còn t n t i ho c đ c duy trì. Chúng tôi không ch u trách nhi m v n i dung ho c ph ng pháp b o m t liên quan đ n Trang web đ c Liên k t.

11.2 Không ch p thu n

Các liên k t c a chúng tôi v i Trang web đ c Liên k t không nên đ c hi u là s ch p thu n, phê duy t ho c khuy n ngh c a Công ty v ch s h u ho c nhà đi u hành c a các Trang web đ c Liên k t ho c b t kỳ thông tin, đ h a, tài li u, s n ph m ho c d ch v nào đ c đ c p ho c ch a trên Trang web đ c Liên k t, tr khi và trong ph m vi ch rõ đi u ng c l i. Chúng tôi khuyên b n nên xem l i các đi u kho n s d ng và chính sách quy n riêng t c a các Trang web đ c Liên k t tr c khi s d ng nó.

12. Tuyên b v Quy n riêng t

Chúng tôi cam k t tuân th các đi u kho n trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi đ c đăng trên Trang web và đôi khi chúng tôi có th s a đ i nó đ tuân th lu t pháp hi n hành và ho t đ ng c a chúng tôi.

B n hoàn toàn đ ng ý v i vi c chúng tôi thu th p, x lý và s d ng D li u Cá nhân c a b n theo cách và cho các m c đích đ c nêu trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi. B n có quy n hu b s cho phép c a b n ho c ph n đ i vi c chúng tôi s d ng D li u Cá nhân c a b n b t c lúc nào, theo các quy trình đ c nêu trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi.

Chúng tôi không bán Thông tin Cá nhân cho b t kỳ bên th ba nào hay cung c p Thông tin Cá nhân cho các bên th ba vì b t kỳ m c đích kinh t nào (tr khi m c đích kinh t đó đã đ c đ c p c th trong Tuyên b v quy n riêng t c a chúng tôi). Chúng tôi cung c p D li u Cá nhân c a b n cho các nhà cung c p d ch v bên th ba c a chúng tôi trong các tr ng h p đ c nêu trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi và cho các thành viên khác c a Dating Group đang cung c p d ch v h n hò vào th i đi m và theo cách đ c nêu trong Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi

13. Bán Trang web ho c D ch v

B n rõ ràng đ ng ý và cho phép r ng, n u Công ty bán Trang web, D ch v ho c doanh nghi p c a Công ty (ho c b t kỳ ph n nào trong đó) ho c có s thay đ i quy n ki m soát Công ty, Công ty có th ti t l , chuy n nh ng ho c chuy n giao D li u Cá nhân, D li u Cá nhân Lo i Đ c bi t và b t kỳ thông tin nào khác mà b n t i trên Trang web ho c D ch v (bao g m nh và h s công khai c a b n) cho ng i mua ho c đ i t ng hay cá nhân ki m soát m i, nh m m c đích cung c p D ch v và qu ng cáo tr c ti p đ n b n.

B n th a nh n và đ ng ý rõ ràng r ng ng i mua m i ho c cá nhân hay t ch c ki m soát m i có th đ c đ t t i m t qu c gia không ph i là qu c gia c trú c a b n và b n đ ng ý chuy n D li u Cá nhân sang các qu c gia khác ngoài qu c gia c a b n.

14. Tuyên b t ch i trách nhi m và gi i h n trách nhi m pháp lý

14.1 Quy n c a Ng i Tiêu dùng theo Lu t Ng i Tiêu dùng Úc

Đ i v i các cá nhân trong khu v c tài phán c a Úc, b n có m t lo t các quy n và bi n pháp theo Lu t Ng i tiêu dùng Úc (ACL).

14.2 B o hành cho hàng hóa và d ch v cho tiêu dùng ho c s d ng cá nhân, trong n c ho c h gia đình

Trong khu v c tài phán c a Úc, n i chúng tôi cung c p hàng hóa ho c d ch v thu c lo i th ng đ c s d ng cho tiêu dùng cá nhân, trong n c ho c h gia đình, các b o hành cho ng i tiêu dùng do ACL quy đ nh không b gi i h n ho c lo i tr d i b t kỳ hình th c nào.

14.3 B o hành cho hàng hóa và d ch v không dành cho vi c s d ng ho c tiêu dùng cá nhân, trong n c ho c h gia đình

Trong khu v c tài phán c a Úc, n i chúng tôi cung c p hàng hóa ho c d ch v không dành cho s d ng hay tiêu dùng cá nhân, n i đ a ho c h gia đình nh ng chi phí không quá 40.000 đô la, b o hành cho ng i tiêu dùng đ c gi i h n:

(a) trong tr ng h p hàng hóa:

(i) thay th hàng hóa ho c cung c p hàng hóa t ng đ ng;
(ii) s a ch a hàng hóa đó;
(iii) thanh toán chi phí thay th hàng hóa đó ho c mua hàng hóa t ng đ ng; ho c
(iv) thanh toán chi phí s a ch a hàng hóa; và

(b) trong tr ng h p d ch v :

(i) cung c p l i d ch v ; ho c
(ii) thanh toán chi phí đ các d ch v đ c cung c p l i.

14.4 Không b o đ m v tính chính xác

Theo kho n 14.2 và 14.3, chúng tôi không đ a ra b t kỳ tuyên b hay b o đ m nào r ng tài li u ho c thông tin đ c cung c p thông qua D ch v ho c trên Trang web (bao g m m i h s thành viên, l i khuyên, ý ki n, tuyên b ho c thông tin khác đ c Công ty hay b t kỳ thành viên, cá nhân hay đ i t ng nào khác hi n th , t i lên ho c phát đi) là đáng tin c y, chính xác ho c đ y đ ho c vi c b n truy c p D ch v ho c Trang web s không b gián đo n, k p th i ho c an toàn. Chúng tôi không ch u trách nhi m cho b t kỳ t n th t nào phát sinh t b t kỳ hành đ ng nào x y ra ho c t vi c b n tin t ng b t kỳ thông tin ho c tài li u nào đ c cung c p thông qua D ch v ho c trên Trang web. B n nên t ki m tra tr c khi hành đ ng ho c d a vào b t kỳ thông tin ho c tài li u nào xu t hi n trên Trang web. B n th a nh n r ng b t kỳ s tin t ng vào b t kỳ tài li u ho c thông tin nào nh v y s có do b n t ch u r i ro.

14.5 Không b o đ m tính kh d ng

Theo đi u 14.2 và 14.3, chúng tôi không đ m b o r ng D ch v ho c Trang web s không b gián đo n hay không b l i. D ch v đ c phân ph i trên c s "theo đúng b n ch t". Có th có s ch m tr , thi u sót và gián đo n v tính kh d ng c a D ch v ho c Trang web. Khi đ c pháp lu t cho phép, b n th a nh n r ng D ch v (và tính kh d ng c a Trang web) đ c cung c p mà không có b t kỳ s b o đ m nào, dù rõ ràng hay ng ý, bao g m nh ng không gi i h n các b o đ m ng ý v tính th ng m i và s phù h p cho m c đích c th .

14.6 B o đ m ng ý b lo i tr

Trong ph m vi đ c pháp lu t cho phép và tuân theo đi u 14.2 và 14.3, b t kỳ đi u ki n ho c b o đ m nào theo cách khác đ c ng ý trong các Đi u kho n S d ng này đ u đ c lo i tr . Trong tr ng h p pháp lu t ng ý b t kỳ đi u ki n ho c b o đ m nào, và lu t đó c m chúng tôi lo i tr ho c s a đ i vi c áp d ng ho c trách nhi m pháp lý c a chúng tôi, b t kỳ đi u ki n ho c b o đ m nào nh v y, đi u ki n ho c b o đ m đó s đ c coi là đ c bao g m nh ng trách nhi m pháp lý c a chúng tôi s gi i h n đ i v i vi c vi ph m đi u ki n ho c b o đ m đó trong m t ho c nhi u đi u sau đây:

(a) n u vi ph m liên quan đ n hàng hóa:

(i) thay th hàng hóa ho c cung c p hàng hóa t ng đ ng;
(ii) s a ch a hàng hóa đó;
(iii) thanh toán chi phí thay th hàng hóa đó ho c mua hàng hóa t ng đ ng; hay
(iv) thanh toán chi phí s a ch a hàng hóa; và

(b) n u vi ph m liên quan đ n D ch v :

(i) cung c p l i D ch v ; ho c
(ii) thanh toán chi phí đ các d ch v đ c cung c p l i.

14.7 Không ch u trách nhi m v t n th t

Chúng tôi không ch u trách nhi m cho b t kỳ t n th t ho c thi t h i nào, tuy nhiên đã b gây ra (k c do s su t), mà b n có th tr c ti p ho c gián ti p ph i ch u liên quan đ n vi c b n s d ng D ch v , Trang web ho c b t kỳ Trang web đ c Liên k t nào, chúng tôi cũng không ch p nh n b t kỳ trách nhi m nào đ i v i b t kỳ t n th t nào x y ra do b n s d ng ho c tin t ng vào thông tin có trong ho c đ c truy c p thông qua D ch v ho c Trang web. Đ tránh hi u nh m và không gi i h n nh ng đi u chung đã nói trên:

(a) Công ty không ch p nh n b t kỳ trách nhi m ho c trách nhi m pháp lý nào đ i v i m i thi t h i tr c ti p, gián ti p, ch a ch c, ng u nhiên, đ c bi t ho c là thi t h i h u qu phát sinh t ho c theo b t kỳ cách nào liên quan đ n vi c b n s d ng D ch v ho c Trang web ho c đ i v i b t kỳ s ch m tr ho c không th s d ng D ch v ho c Trang web, ho c đ i v i b t kỳ thông tin, s n ph m và d ch v nào khác có đ c thông qua D ch v ho c Trang web, ho c phát sinh t vi c s d ng Trang web, cho dù d a trên h p đ ng, s su t ho c l m l i khác, trách nhi m pháp lý nghiêm ng t ho c theo cách khác, ngay c khi Công ty đã đ c thông báo v kh năng thi t h i đó;
(b) Công ty không ch p nh n ch u b t kỳ trách nhi m ho c trách nhi m pháp lý nào đ i v i b t kỳ thông tin ho c tài li u nào b n g i đ n D ch v ho c Trang web cũng nh chúng tôi không ch u b t kỳ trách nhi m nào đ i v i vi c thành viên hay ng i dùng khác s d ng ho c l m d ng b t kỳ thông tin ho c tài li u nào mà b n g i cho D ch v ho c Trang web;
(c) Công ty không ch p nh n ch u b t kỳ trách nhi m ho c trách nhi m pháp lý nào đ i v i hành vi c a b t kỳ thành viên ho c ng i dùng D ch v nào khác, bao g m nh ng không gi i h n b t kỳ hành vi nào gây th ng tích cho b t kỳ ng i nào.

15. C nh báo c th v h n hò tr c tuy n

15.1 R i ro

B n th a nh n r ng có nh ng r i ro liên quan đ n vi c h n hò tr c tuy n, bao g m nh ng không gi i h n, vô tình giao ti p v i nh ng ng i ch a đ tu i ho c nh ng ng i hành đ ng gi d i ho c có m c đích ph m t i. B n đ ng ý th c hi n t t c các bi n pháp phòng ng a c n thi t khi liên l c ho c g p g v i nh ng ng i dùng khác, đ c bi t n u b n quy t đ nh g p m t ngoài đ i. Ngoài ra, b n đ ng ý xem l i các l i khuyên v an toàn h n hò tr c tuy n c a chúng tôi tr c khi s d ng d ch v .

15.2 Không đ m b o v danh tính c a các thành viên

B n th a nh n r ng vi c xác th c ng i dùng trên internet là vô cùng khó khăn. Công ty không th và không đ m b o r ng m i thành viên ho c ng i dùng D ch v là ng i mà h nh n là. H n n a, Công ty không th và không đ m b o r ng h s thành viên là đáng tin c y, chính xác ho c đ y đ . Do đó, b n ph i c n th n khi trao đ i v i các thành viên ho c ng i dùng khác c a D ch v ho c Trang web.

16. Ch m d t

16.1 Th a thu n có hi u l c cho các thành viên

Th a thu n này s v n gi nguyên giá tr và hi u l c khi b n là thành viên c a D ch v ho c khi b n s d ng Trang web.

16.2 Ch m d t t cách thành viên c a b n

B n có th ch m d t t cách thành viên c a mình b t c lúc nào, vì b t kỳ lý do gì, có hi u l c ngay l p t c khi chúng tôi nh n đ c thông báo b ng văn b n v vi c ch m d t c a b n. Thông báo ch m d t có th đ c g i đ n đ a ch trong ph n Liên h v i Chúng tôi trên Trang web, ho c có th đ c g i qua email đ n đ a ch email đ c li t kê trong ph n Liên h v i Chúng tôi trên trang web ho c có th đ c th c hi n b ng cách nh p vào liên k t T t thành viên trong ph n c a thành viên trên Trang web. B n s không đ c hoàn tr phí thành viên nh là k t qu c a vi c ch m d t t cách thành viên.

16.3 Quy n ch m d t đ c bi t đ i v i m t s c dân Hoa Kỳ

N u b n là c dân c a Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio ho c Wisconsin t i th i đi m đăng ký gói d ch v thì quy đ nh sau đây áp d ng cho b n:

(a) B n có th h y Th a thu n này, mà không b ph t ho c ch u trách nhi m, b t c lúc nào trong vòng ba (3) ngày làm vi c k t khi đăng ký các gói d ch v tr phí (Th i h n H y b ). Đ h y Th a thu n này, b n ph i g i cho chúng tôi m t thông báo đã ký tên và ghi ngày b ng th đã đăng ký ho c đ c ch ng nh n, trong đó nêu rõ r ng b n đang h y Th a thu n này, ho c các t khác có m c đích nh v y. Thông báo này c n đ c g i đ n: InternationalCupid.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia. N u b n g i ho c chuy n thông báo h y th a thu n đăng ký gói d ch v c a mình trong Th i h n H y b , Công ty s hoàn, trong kho ng th i gian đ c quy đ nh, b t kỳ kho n thanh toán nào b n đã th c hi n tuân theo quy đ nh này.

N u b n là c dân c a California, Illinois, New York ho c Ohio t i th i đi m đăng ký gói d ch v thì quy đ nh sau đây áp d ng cho b n:

(b) Trong tr ng h p b n ch t tr c khi k t thúc th i gian đăng ký tr phí, di s n c a b n s đ c hoàn tr ph n phí c a b t kỳ kho n thanh toán nào b n đã th c hi n cho gói d ch v c a mình cho giai đo n sau khi b n qua đ i. Trong tr ng h p b n b khuy t t t nghiêm tr ng (và không th s d ng trang web) tr c khi k t thúc th i gian đăng ký đã tr phí, b n s đ c hoàn tr ph n phí c a b t kỳ kho n thanh toán nào b n đã th c hi n cho gói d ch v c a mình cho giai đo n sau khi b n b khuy t t t b ng cách g i thông báo cho công ty theo đ a ch sau: InternationalCupid.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia.

16.4 Ch m d t quy n truy c p D ch v c a b n

Theo quy t đ nh hoàn toàn c a chúng tôi, chúng tôi có th ch n, ch m d t ho c đình ch quy n truy c p c a b n vào t t c ho c m t ph n D ch v b t kỳ lúc nào, có ho c không có thông báo, vì b t kỳ lý do gì, bao g m nh ng không gi i h n, b t kỳ ho t đ ng gian l n, l m d ng ho c b t h p pháp nào, ho c đi u có th nh h ng đ n vi c t n h ng D ch v c a ng i khác.

16.5 Chúng tôi ch m d t t cách thành viên c a b n

Chúng tôi có th ch m d t ngay t cách thành viên c a b n và quy n truy c p D ch v c a b n b t c lúc nào n u chúng tôi xác đ nh (theo quy t đ nh hoàn toàn c a chúng tôi) r ng b n đã vi ph m Th a thu n này. Thông báo v vi c ch m d t s đ c g i đ n đ a ch email cu i cùng mà b n đã cung c p cho chúng tôi. M i kho n phí tr tr c liên quan đ n kho ng th i gian sau khi ch m d t s đ c hoàn tr cho b n sau khi tr m i chi phí phát sinh ho c t n th t mà Công ty ph i ch u liên quan đ n t cách thành viên c a b n.

16.6 T t tài kho n khi không s d ng

Chúng tôi có th t t tài kho n c a b n n u b n không s d ng D ch v trong th i gian 6 tháng liên ti p tr khi b n có gói d ch v tr phí còn hi u l c.

16.7 Ch m d t theo H p đ ng Tiêu dùng (Thông tin, H y b và các Phí B sung) Quy đ nh 2013

Ph n này ch áp d ng cho b n n u b n là "ng i tiêu dùng" nh đ c đ nh nghĩa trong H p đ ng Tiêu dùng (Thông tin, h y b và các Phí B sung) Quy đ nh 2013 ("Quy đ nh") và c trú UK V ng Qu c Anh và ch a b t đ u s d ng d ch v . Trong tr ng h p Quy đ nh này áp d ng cho các Đi u kho n S d ng này, b n có th ch m d t t cách thành viên c a mình trong vòng m i b n (14) ngày k t ngày đăng ký làm thành viên c a D ch v b ng cách g i thông báo b ng văn b n. N u b n đã b t đ u s d ng d ch v c a chúng tôi trong th i h n hu m i b n (14) ngày mà b n đ c cho phép theo H p đ ng Tiêu dùng (Thông tin, H y b và Phí b sung) Quy đ nh 2013, b n s đ c xem là đã yêu c u chúng tôi cung c p d ch v . Trong tr ng h p b n đã yêu c u chúng tôi cung c p d ch v , b n s ph i thanh toán giá tr d ch v cho đ n khi b n h y d ch v .

(a) B n s đ c hoàn l i b t kỳ kho n phí nào b n đã tr trong vòng 14 ngày k t khi chúng tôi nh n đ c thông báo ch m d t c a b n n u b n ch a b t đ u s d ng d ch v . Quy n đ c hoàn ti n c a b n s không đ c áp d ng khi b n đã b t đ u s d ng d ch v v i vi c th c hi n b t kỳ thao tác nào sau đây:

(i) G i tin nh n cho các thành viên;
(ii) Đ c tin nh n nh n đ c t các thành viên;
(iii) G i thông báo Bày t quan tâm đ n các thành viên.

17. B i th ng

Trong ph m vi pháp lu t cho phép, b n đ ng ý b i th ng, b o v và gi Công ty, các doanh nghi p liên k t c a công ty, các công ty thành viên, c đông, ng i qu n lý, nhân viên, đ i lý và đ i di n vô h i kh i và ch ng l i m i khi u n i, t n th t, thi t h i, thu (bao g m GST), trách nhi m pháp lý và/ho c chi phí (bao g m chi phí pháp lý trên c s b i th ng đ y đ ) có th Công ty, các doanh nghi p liên k t, các công ty thành viên, c đông, ng i qu n lý, nhân viên, đ i lý và đ i di n ph i ch u phát sinh t ho c liên quan đ n:

(a) b t kỳ vi ph m nào c a b n v các đi u kho n này;
(b) b t kỳ vi c s d ng trái phép trang web có th có liên quan ho c liên đ i v i b n;
(c) b t kỳ vi ph m nào c a b n đ i v i b t kỳ lu t pháp nào; và
(d) b t kỳ hành đ ng ho c thi u sót nào b n có th m c ph i liên quan đ n trang web.

B n đ ng ý h p tác đ y đ đ ch ng l i b t kỳ Khi u n i nào. Chúng tôi có quy n (nh ng không có nghĩa v ) đ m nh n vi c b o v và ki m soát đ c quy n đ i v i b t kỳ v n đ nào khác mà b n ph i b i th ng, v i đi u ki n b n ph i ch u trách nhi m pháp lý cho b t kỳ Khi u n i nào.

18. Đi u kho ng chung

18.1 Không Tuân th

Công ty không ch u trách nhi m pháp lý cho b t kỳ s không tuân th các Đi u kho n S d ng này khi s không tuân th đó là do các tr ng h p n m ngoài s ki m soát h p lý c a chúng tôi.

18.2 Không T b

N u chúng tôi t b b t kỳ quy n nào chúng tôi có theo các Đi u kho n S d ng này trong m t l n, đi u đó không có nghĩa là các quy n đó s t đ ng b t b trong các l n khác.

18.3 Hi u l c t ng ph n

N u b t kỳ đi u nào trong nh ng Đi u kho n S d ng này đ c coi là không h p l , không th th c thi ho c b t h p pháp vì b t kỳ lý do nào, các Đi u kho n S d ng còn l i s v n ti p t c có hi u l c đ y đ .

18.4 Ngôn ng c a Th a thu n

Ngôn ng c a Th a thu n này là ti ng Anh. Tr ng h p Công ty đã cung c p b n d ch t ti ng Anh c a Th a thu n này, b n đ ng ý r ng b n d ch ch đ c cung c p đ thu n ti n cho b n. N u có s không nh t quán gi a phiên b n ti ng Anh c a Th a thu n này và b n d ch, phiên b n ti ng Anh s đ c u tiên áp d ng.

18.5 Bi n th

Chúng tôi có quy n đôi khi s a đ i các Đi u kho n s d ng này. Các s a đ i s có hi u l c ngay l p t c khi thông báo trên Trang web. Vi c b n ti p t c s d ng Trang web sau khi có thông báo nh v y s th hi n s đ ng ý c a b n trong vi c ch p nh n các Đi u kho n S d ng này nh đ c s a đ i.

18.6 Chuy n nh ng

B n không đ c chuy n nh ng b t kỳ quy n nào c a b n theo Th a thu n này ho c liên quan đ n D ch v ho c Trang web cho b t kỳ bên th ba nào. Công ty có quy n chuy n nh ng b t kỳ ho c t t c các quy n và nghĩa v c a mình theo Th a thu n này ho c cho D ch v cho b t kỳ bên th ba nào. T i cu c b u c c a Công ty, trong tr ng h p các nghĩa v c a Công ty theo Th a thu n này do bên th ba đ m nh n, Công ty s đ c mi n b t kỳ và m i trách nhi m pháp lý theo Th a thu n này.

18.7 M i quan h

B n đ ng ý r ng không có m i quan h liên doanh, h p tác, làm công ho c đ i lý nào t n t i gi a b n và Công ty nh là k t qu c a Th a thu n này ho c vi c b n s d ng D ch v ho c Trang web.

18.8 Lu t đi u ch nh

(a) Ng i dùng là c dân c a m t qu c gia trong Liên minh Châu u đ ng ý r ng Th a thu n này đ c đi u ch nh b i lu t pháp có hi u l c t i Anh và x Wales và đ ng ý đ trình lên c quan tài phán đ c quy n c a Anh và x Wales.
(b) Ng i dùng là c dân c a m t qu c gia không thu c Liên minh Châu u đ ng ý r ng Th a thu n này đ c đi u ch nh b i lu t pháp có hi u l c t i Queensland, Úc và đ ng ý đ trình lên c quan tài phán đ c quy n c a khu v c pháp lý đó.

19. Các đ nh nghĩa

Trong các Đi u kho n S d ng này, nh ng t ng sau có nghĩa:

"Khi u n i" có nghĩa là, liên quan đ n m t ng i, m t khi u n i, yêu c u, bi n pháp kh c ph c, ki n t ng, thi t h i, t n th t, chi phí, trách nhi m pháp lý, hành đ ng, th t c, quy n hành đ ng, yêu c u b i th ng ho c b i hoàn ho c trách nhi m pháp lý phát sinh b i ho c đ c th c hi n hay kh c ph c b i hay ch ng l i ng i đó, tuy nhiên đang phát sinh, và cho dù đ c xác đ nh hay không xác đ nh, ho c ngay l p t c, trong t ng lai ho c b t ng ;

"Th ng m i hóa" có nghĩa là khai thác, ti p th , qu ng bá, phát tri n, tích h p, nghiên c u, bán và th c hi n b t kỳ ho t đ ng nào khác đ có đ c l i nhu n ho c khen th ng;

"Công ty" có nghĩa là Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), m t công ty đã đăng ký t i New South Wales, Úc, và s bao g m b t kỳ công ty thành viên hay liên k t nào (nh các đi u kho n đ c đ nh nghĩa trong Lu t Công ty 2001 (Cth)) c a Cupid Media Pty Ltd;

"Dating Group" có nghĩa là SOL Holdings Limited (No. HE342740, Cyprus) và b t kỳ t ch c liên k t ho c có liên quan nào mà nó ki m soát và cung c p d ch v h n hò cho khách hàng.

"EU" có nghĩa là liên minh chính tr và kinh t c a các qu c gia thành viên Châu u đ c g i là Liên minh Châu u;

"Qu c gia EU" có nghĩa là b t kỳ qu c gia nào là thành viên hi n t i và là thành viên c a các hi p đ nh c a EU và hi n t i có nghĩa là Áo, B , Bulgaria, Croatia, Síp, C ng hòa Séc, Đan M ch, Estonia, Ph n Lan, Pháp, Đ c, Hy L p, Hungary, Ireland, Ý, Latvia , Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, B Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha và Th y Đi n;

"D li u Cá nhân " có nghĩa là b t kỳ thông tin nào liên quan đ n m t th nhân có th đ nh danh ("ch th c a d li u"); m t th nhân có th đ nh danh là m t ng i có th đ c xác đ nh, tr c ti p ho c gián ti p, đ c bi t b ng cách tham chi u đ n thông tin đ nh danh nh tên, s ch ng minh nhân dân, d li u v trí, thông tin nh n d ng tr c tuy n ho c m t ho c nhi u y u t c th v v t lý, sinh lý, di truy n, tinh th n, kinh t , văn hóa ho c b n s c xã h i c a th nhân đó;

"D ch v tr phí" có nghĩa là các tính năng và D ch v đ c cung c p cho các thành viên tr phí c a Trang web có đăng ký gói d ch v tr phí;

"Tuyên b v Quy n riêng t " nghĩa là chính sách quy n riêng t c a Công ty có trên Trang web;

"D ch v " có nghĩa là các tính năng kh d ng cho các thành viên thông qua trang web;

"D li u Cá nhân Lo i Đ c bi t" có nghĩa là d li u cá nhân ti t l thông tin ch ng t c hay dân t c, ý ki n chính tr , tín ng ng ho c tôn giáo, thành viên công đoàn, lý l ch t pháp c a B n, d li u di truy n và sinh tr c h c nh m m c đích xác đ nh duy nh t m t th nhân, d li u liên quan đ n s c kh e ho c d li u liên quan đ n đ i s ng tình d c ho c xu h ng tình d c c a B n;

"Trang web" có nghĩa là trang web này, đ c s h u và đi u hành b i Công ty;

"Đi u kho n S d ng" có nghĩa là các Đi u kho n S d ng này đôi khi đ c Công ty s a đ i, t o thành th a thu n gi a b n và Công ty;

"Chúng tôi" và "C a Chúng tôi" t t c đ u đ c p đ n Công ty.