Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Quảnh Lý Hồ Sơ

Hỏi

Quá trình chấp thuận hồ sơ là gì?

Đáp
Hồ sơ mới và hồ sơ được cập nhật được chúng tôi xem xét lại để chắc chắn bạn tuân thủ Điều khoản sử dụng của chúng tôi, ví dụ, hồ sơ không được mang tính xúc phạm và không chứa thông tin liên lạc.

Quy trình này thường được hoàn thành trong khoảng từ 24 đến 48 giờ.