Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Những vấn đề Kỹ Thuật và Yêu Cầu của trang web

Hỏi

Tôi cần những cài đặt hệ thống và trình duyệt nào để dùng InternationalCupid.com?

Đáp
InternationalCupid.com đòi hỏi những điều sau đây để làm việc một cách chính xác: