Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Quảnh Lý Hồ Sơ

Hỏi

Làm thế nào để tôi cập nhật hồ sơ của mình?

Đáp
Để cập nhật hồ sơ của bạn, vui lòng nhấp vào đây, hay chọn "Hồ sơ" từ trình đơn Chỉnh sửa hồ sơ trên trang chủ trang thành viên của bạn. Đảm bảo rằng bạn trả lời tất cả câu hỏi trên trang. Sau khi bạn đã hoàn thành thực hiện thay đổi, nhấp nút "Xác nhận" ở cuối trang. Một vài thay đổi bạn thực hiện đối với hồ sơ cần được chúng tôi chấp nhận. Quá trình này thường được hoàn thành trong vòng 24 đến 48 giờ.