Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Tuỳ Chọn Quyền Hội Viên và Thanh Toán

Hỏi

Phí làm thành viên cao cấp là bao nhiêu?

Đáp
Chúng tôi có những thời hạn thành viên và cấp độ thành viên cao cấp khác nhau. Phí cho các loại thành viên đều có trong hầu hết các đơn vị tiền tệ. Nhấn vào đây để biết thêm thông tin về các tuỳ chọn cấp độ thành viên và chi phí.