Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Phù Hợp và Tìm Kiếm

Hỏi

Làm thế nào để tôi thêm vào, xem, hoặc xóa những người Yêu Thích của tôi?

Đáp
Danh sách Yêu thích của bạn là cách tuyệt vời để theo dõi nhưng hội viên bạn đặc biệt quan tâm.

Thêm vào Yêu thích
Để thêm một hội viên vào danh sách Yêu thích của bạn, nhấp vào đường dẫn hay biểu tượng "Thêm danh sách yêu thích" trên hồ sơ của thành viên đó hay kết quả tìm kiếm.

Xem Yêu thích
Để xem Yêu thích của bạn, chọn "Yêu thích của tôi" từ trình đơn Hoạt động trên trang chủ trang thành viên của bạn.

Xoá Yêu thích
Mở danh sách Yêu thích của bạn, sau đó nhấp vào nút bên trên ảnh của hội viên đó. Bạn có thể chọn tất cả yêu thích của bạn bằng cách nhấp vào nút "Chọn tất cả" gần đầu trang. Sau đó nhấp nút "Xoá thành viên yêu thích" để xoá những yêu thích bạn đã chọn.