Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Ngôn Ngữ

Hỏi

Làm thế nào để tôi dịch hồ sơ?

Đáp
Những phần "Thông Tin Thành Viên" và "Tìm" của hồ sơ được tự động dịch cho bạn. Phần dịch dựa trên tuỳ chọn ngôn ngữ của bạn và của các thành viên mà bạn đang xem hồ sơ. Ví dụ, nếu tuỳ chọn ngôn ngữ của bạn là tiếng Anh và bạn xem hồ sơ của một thành viên có tuỳ chọn ngôn ngữ là tiếng Nga, hồ sơ của thành viên đó sẽ được tự động dịch cho bạn. Tuy nhiên, nếu thành viên người Nga có tuỳ chọn ngôn ngữ là tiếng Anh, nhưng viết hồ sơ của họ bằng tiếng Nga, thì hồ sơ đó sẽ không được dịch.

Xin lưu ý rằng đây là một hệ thống tự động, nên nếu các hồ sơ của thành viên chứa lỗi chính tả hay ngữ pháp sẽ có thể không được dịch một cách chính xác. Đối với danh sách các ngôn ngữ sẵn có để dịch hồ sơ, vui lòng nhấn vào đây.