Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Quan Tâm

Hỏi

Làm thế nào để biết được ai quan tâm đến tôi?

Đáp
Khi các hội viên bày tỏ quan tâm tới bạn, họ sẽ được thêm vào danh sách Người quan tâm đến tôi của bạn. Bạn có thể truy cập danh sách này bằng cách nhấp vào đây, hay bằng cách chọn "Quan tâm đến tôi" từ trình đơn Hoạt động trên trang chủ trang thành viên của bạn.