Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Quản Lý Hình Ảnh

Hỏi

Làm thế nào để ẩn hoặc hiển thị hình ảnh của tôi?

Đáp
Bạn có thể ẩn hay hiển thị ảnh trên hồ sơ của mình trên trang quản lý hình ảnh, được truy cập bằng cách nhấp vào đây, hay bằng cách chọn "Ảnh" từ trình đơn Chỉnh sửa hồ sơ trên trang chủ trang thành viên của bạn. Để ẩn một bức ảnh, nhấp "chỉnh sửa ảnh" bên dưới hình ảnh bạn muốn ẩn. Sau đó chọn "Ẩn". Nhấp nút "Đồng ý" khi được hỏi nếu bạn chắc chắn muốn ẩn ảnh của mình. Ảnh của bạn bây giờ đã được ẩn. Để hiển thị ảnh của bạn, nhấp "chỉnh sửa ảnh", sau đó chọn "Bỏ ẩn".

Vui lòng lưu ý rằng tính năng ẩn ảnh chỉ sẵn có đối với hội viên Vàng và hội viên Bạch Kim. Hiện tại bạn chưa thể ẩn hay hiển thị hình ảnh của mình từ điện thoại di động.

Nếu bạn ẩn ảnh 1 (ảnh chính), tất cả các ảnh của bạn cũng sẽ được ẩn. Bạn phải hiện thị ảnh 1 (ảnh chính) trước khi thao tác với bất kỳ ảnh nào khác.