Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Quảnh Lý Hồ Sơ

Hỏi

Làm thế nào để thêm hoặc thay đổi thông tin bổ sung trong hồ sơ của tôi?

Đáp
Cùng với thông tin hồ sơ cơ bản, bạn cũng có thể thêm thông tin về Sở thích & Quan tâm và Tính cách của bạn vào hồ sơ.

Để thêm Sở thích & Quan tâm, nhấp vào đây, hay chọn "Sở thích & Quan tâm" từ trình đơn Chỉnh sửa hồ sơ trên trang chủ trang thành viên của bạn.

Để thêm thông tin Tính cách của bạn, nhấp vào đây, hay chọn "Câu hỏi tính cách" từ trình đơn Chỉnh sửa hồ sơ trên trang chủ trang thành viên của bạn.

Chúng tôi cũng cung cấp một tính năng khác gọi là CupidTags. CupidTags cho phép bạn "tag" (gắn thẻ) hồ sơ của bạn với những từ bạn cảm thấy mô tả bản thân mình. Để thêm CupidTags vào hồ sơ của bạn, nhấp vào đây, hay chọn "CupidTags" từ trình đơn Chỉnh sửa hồ sơ trên trang chủ trang thành viên của bạn.